احداث قطعه 5 بزرگراه خواجه - ورزقان - آقابابا

قطعه 5 بزرگراه خواجه - ورزقان - آقابابا از کیلومتر 200+50 الی 550+61  در محدوده استان آذربایجان شرقی قرار دارد.  احداث مسیر به طول تقریبی 11350 متر و  به عرض روسازی 15 متر شامل 11 متر عرض آسفالت و دو شانه خاکی در طرفین هریک به عرض دو متر که شامل  عملیات زیرسازی، اساس، آسفالت و ابنیه فنی به شرح ذیل می باشد :  

1- اجرای  عملیات خاکی مسیر،زیر اساس، اساس و آسفالت شامل کلیه کارهای لازم برای تکمیل زیرسازی و روسازی مسیر

2- احداث آبرو دره ای در کیلومتر 148+58 شامل دو دهانه شش متری

3-احداث زیرگذر روستایی ورزقان - کاسین در کیلومتر 455+55 شامل یک دهانه همسطح هشت متری

4- احداث پل در محل تلاقی با جاده ارتباطی اهرچای در کیلومتر 980+54 شامل سه دهانه ده متری

5- احداث زیرگذر در محل تلاقی با مسیر ارتباطی ورزقان - گویجه سلطان در کیلومتر 531+50 شامل یک دهانه هشت متری

احجام عمده عملیات  عبارتند از:

1- عملیات خاکبرداری 1,531,000 مترمکعب
2- عملیات خاکریزی 958,400  مترمکعب
3- عملیات قالب بندی 32,681  مترمربع
4- عمليات بتن ريزي  22,211  مترمکعب
5- عمليات آرماتور بندي 783 تن
6- اجرای اساس 50,564 مترمکعب
7- اندود پریمکت 106,099 کیلوگرم
8- بیندر 1,822,356 مترمربع - سانتیمتر
9- توپکا1,512,387 مترمربع - سانتیمتر