زیرسازی قطعه چهارم طرح اتصال ایلام به شبکه ریلی کشور

عملیات زیرسازی قطعه چهارم راه آهن ایلام - اسلام آباد غرب به طول حدودا 17 کیلومتر ، در محدوده استان کرمانشاه قرار دارد که شامل  عملیاتی به شرح ذیل می باشد:

1- اجرای عملیات خاکی مسیر،شامل کلیه کارهای لازم برای تکمیل زیرسازی راه آهن

2- احداث ایستگاه سرمست در محدوده گواور، به طول 1200 متر

3- احداث دو دستگاه پل خاص به طول های 20 و 30 متر

4- احداث پل رو گذر بر روی مسیر ارتباطی سرمست به چیکان

5- احداث سازه عبور از خط لوله گاز

6- احداث کالورت شامل دو دهانه پنج متری

7- احداث تونل شماره یک به طول 400 متر و عملیات اجرایی پرتال های ورودی و خروجی در مجموع به طول 180متر

8- احداث تونل شماره دو به طول 1280 متر و عملیات اجرایی پرتال های ورودی و خروجی در مجموع به طول 390متر

9- احداث تونل شماره سه به طول 2220 متر و عملیات اجرایی پرتال های ورودی و خروجی در مجموع به طول 540 متر

احجام عمده عملیات عبارتند از:

عملیات خاکبرداری 785,425  مترمکعب
حفاری تونل 206,640 مترمکعب
عملیات خاکریزی 762,590 مترمکعب
عملیات قالب بندی 134,335 مترمربع
عمليات بتن ريزي 34,215 مترمکعب
لاینینگ تونل 24,505 مترمکعب
قاب گذاری تونل 288 تن
عملیات مش بندی تونل 991 تن
عمليات آرماتوربندي 2,506 تن
اجرای شاتکریت 1,355,300 مترمربع - سانتیمتر
کارهای سنگی 6,015 مترمکعب
زیربالاست 18,200مترمکعب
تونان 19,405 مترمکعب
راکفیل 367,500 مترمکعب