سد قیزقلعه سی - آذربایجانشرقی

کارهای  (ساختمانی و بخش اول تجهیزات هیدرومکانیک) سد  قیز قلعه سی  در محدوده استان آذربایجان شرقی قرار دارد، که شامل قسمتهای زیر می باشد :

الف) کارهای ساختمانی

1-خاکریزی و حفاری و تزریق در بخش های کناری بدنه

2-اجرای آبگیرهای کشاورزی و ساختمان های کنترل چپ و راست

3-اجرای سازه های سرریز و نیروگاه های چپ و راست تا انحراف مرحله دوم

4- انحراف مرحله دوم

1-4- خاکبرداری انتهای کانال های خروجی چپ و راست

2-4- برچیدن دایک ها و اجرای دایک بخش میانی

3-4- تکمیل و آب بندی دایک بخش میانی

5- اجرای بدنه سد-بخش میانی

6-تکمیل سرریزهای راست و چپ - مرحله آخر

7-حوضچه های خروجی سد خداآفرین

8-کارهای تکمیلی ، آسفالت و سیستم روشنایی تاج سد

ب) بخش اول تجهیزات هیدرومکانیک ، برق و کنترل

1-سیستم تخلیه کننده عمقی

2-تجهیزات هیدرومکانیکی نیروگاه

3- دریچه انحراف

4-طراحی ، تهیه ، ساخت ، حمل و نصب کلیه آیتم های برق و کنترل

5- آموزش پرسنل کارفرما

6-کنترل طراحی ها و تکمیل طراحی درپوش قاب دریچه های سرویس و اضطراری و برق و کنترل

احجام عمده عملیات اجرای کارهای  (ساختمانی و بخش اول تجهیزات هیدرومکانیک) سد  قیز قلعه سی عبارتند از:

عمليات خاكي 1،240،000 مترمکعب
اجرای پوسته از مصالح رودخانه ای 951،326 مترمکعب
راکفیل 200،000 مترمکعب
اجرای رس 170،210 مترمکعب
صافی درشت دانه 87،000 مترمکعب
صافی ریز دانه 93،800 مترمکعب
اجرای پوشش خشکه چینی (Rip - Rap) 33،000 مترمکعب
عمليات آرماتور بندي 15،245 تن
عمليات قالب بندي 97،844 مترمربع
عمليات بتن ريزي 218،410 مترمکعب