کانال اصلی خداآفرین - آذربایجانشرقی

کانال اصلی خداآفرین و ابنیه فنی مربوطه در محدوده استان آذربایجان شرقی قرار دارد . این منطقه عملیات بعنوان بخشی از حوزه آبریز رودخانه مرزی ارس و در شمالی ترین عرضهای جغرافیایی کشور واقع شده است . طول کانال اصلی حدود 14,89 کیلومتر است ، که شامل قسمتهای زیرین می باشد:                                              

1-احداث کانال اصلی با مقطع ذوزنقه ای 11,840  متر                      

2-احداث کانال با مقطع مستطیلی با بتن مسلح1,540   متر                             

3-احداث سازه های کالورت زیر مسیر کانال اصلی  با بتن مسلح 53دستگاه                               

4-اجرای 2 دستگاه سیفون با 5 رشته لوله فولادی بقطر 3000 میلیمتر 4،250  متر                    

5-احداث سازه های آبگیر 10  دستگاه                           

6-احداث سازه های پل ماشین رو 8  دستگاه                   

7-احداث سازه های سرریز جانبی 2  دستگاه                  

8-احداث سوپر پاساژ 4  دستگاه                

احجام عمده عملیات عبارتند از:

عملیات خاکبرداری 4,083,515مترمکعب
عملیات خاکریزی 1,701,865مترمکعب
عملیات کانال کنی 657,145مترمکعب
عملیات قالب بندی 96,475متر مربع
عملیات آرماتور بندی 5,490تن
عملیات بتن ریزی 296,175مترمکعب
لوله فولادی به قطر 3،000 میلیمتر 4،250 متر