قطعه 5 و 6 محور تیژ تیژ – گاران و تونل باغان - مریوان

عملیات  احداث قطعه 5 و 6 محور تیژتیژ-گاران و تونل باغان در محدوده استان کردستان قرار دارد و به طول تقریبی 10000 متر راه به همراه 1886 متر تونل است که شامل قسمتهای زیر می باشد:   

1- احداث مسیر به طول تقریبی 2000 متر از کیلومتر 500+37 تا 508+39، شامل دو خط سواره رو هر یک به عرض 3،65 متر ، دوشانه آسفالتی هر یک به عرض 1،55 متر و دو شانه خاکی هر یک به عرض 0,3 متر.

2- احداث تونل از کیلومتر 508+39 تا 393+41 به طول تقریبی 1886 متر شامل دو خط سواره رو هر یک به عرض 4,65 متر و 0,6 متر پیاده رو در هر طرف مسیر.

3- احداث مسیر به طول تقریبی 807 متر از کیلومتر 393+41 تا 200+42، شامل سه خط سواره رو هر یک به  عرض 3،65 متر ، دوشانه آسفالتی هر یک به عرض 1،55 متر و دو شانه خاکی هر یک به عرض 0,3 متر.

4- احداث مسیر به طول تقریبی 80 متر از کیلومتر 200+42 تا 280+42، شامل سه خط سواره رو هر یک به عرض 3،65 متر ، دوشانه آسفالتی هر یک به عرض 1،35 متر و دو شانه خاکی 1،5 و 0،5 متر.

5- احداث مسیر به طول تقریبی 1422 متر از کیلومتر 280+42 تا 702+43، شامل سه خط سواره رو هر یک به عرض 3،65 متر ، دو شانه آسفالتی هر یک به عرض 1،35 متر و دو شانه خاکی هریک به عرض 0،5 متر.

6- احداث مسیر به طول تقریبی 5598 متر از کیلومتر 702+43 تا 300+49، شامل دو خط سواره رو هر یک به  عرض 3،65 متر ، دو شانه آسفالتی هر یک به عرض 1،35 متر و دو شانه خاکی هریک به عرض 0،5 متر.

احجام عمده عملیات  عبارتند از:

عملیات خاکبرداری 1،371،020  مترمکعب
حفاری تونل 163،125 مترمکعب
عملیات خاکریزی 588،320 مترمکعب
عملیات قالب بندی 84،110 مترمربع
عمليات بتن ريزي 9،435 مترمکعب
لاینینگ تونل 16،410 مترمکعب
عملیات پی کنی 10،570 مترمکعب
قاب گذاری تونل 714 تن
عملیات مش بندی تونل 245 تن
عمليات آرماتوربندي 1،235 تن
اجرای اساس 59،965 مترمکعب
اندود پریمکت 147،435 کیلوگرم
اندود تک کت 131،700 کیلوگرم
بیندر 1،328،405 مترمربع - سانتیمتر
توپکا 585،550 مترمربع - سانتیمتر