واگن سازی پایانه جنوب مترو - تهران

شامل اجرای 6 ساختمان مونتاژ واگن مترو فتح آباد می باشد که درمنطقه بزرگراه آزادگان - جاده قدیم قم - روبروی پالایشگاه (فتح آباد ) قرار گرفته و جزئیات ساختمانها به شرح زیر می باشد:

1-ساختمان شماره 1 (کارگاه مونتاژ واگن) که شامل دو بخش کارگاه اصلی برای مونتاژ واگنهای معمولی و دو طبقه و همچنین دفاتر اداری استقرار پرسنل و کارهای مربوطه که مجموعا مساحتی بالغ بر 19500 مترمربع می باشد و سازه این ساختمان درقسمت کارگاه اصلی بصورت اسکلت فلزی صنعتی و درقسمت اداری اسکلت فلزی می باشد    

2-ساختمان شماره 2 ( پست برق ) که شامل مساحت کل 300 مترمربع در دوطبقه بااسکلت بتنی می باشد                                             

3-ساختمان شماره 3 (خوابگاه -رستوران -درمانگاه -نمازخانه) در دوطبقه با مساحت کل 1400مترمربع طراحی گردیده که اسکلت این ساختمان بتنی می باشد 

4-ساختمان شماره 4 (نگهبانی- امدادحریق) مساحتی بالغ بر300مترمربع که بصورت بتنی دریک طبقه می باشد             

5-ساختمانهای شماره 5و6 که بعنوان موتورخانه عمل می کند دریک طبقه بصورت اسکلت بتنی می باشد                    

احجام عمده عملیات عبارتند از :

عملیات خاکی 40,000  مترمکعب
قالب بندی 15,000  مترمربع
بتن ریزی 10,000  مترمکعب
آرماتوربندی 1,200  تن
کارهای فولادی سنگین 1,700  تن
کارهای فولادی سبک 300   تن
ساندویچ پانل دیواری 10,000  مترمربع