کانال اصلی پایاب قشلاق - سنندج

شامل تهیه نقشه های تفصیلی اجرایی تهیه كلیه تجهیزات ، ساخت ، ‌نصب ، آزمایش و راه اندازی كانال اصلی پایاب قشلاق و تجهیزات هیدرومكانیكال مربوط به كنترل جریان ، آموزش پرسنل بهره بردار ، تهیه نقشه های AS - BUILT و دستور العمل های نگهداری و بهره برداری می شود

احجام عمده عملیات عبارتند از :

عملیات خاكبرداری و سنگ برداری 97,840متر مكعب
عملیات كانال كنی 37,368متر مكعب
عملیات قالب بندی 72,469متر مربع
عملیات آرماتور بندی 1,065تن
عملیات بتن ریزی 17,676متر مكعب
احداث ابنیه اداری و مسكونی و پشتیبانی كارگاه 728متر مربع