کانال و تونل انتقال آب آیدوغموش – میانه

شامل اجرای بخش هایی از کانال انتقال و تونل انتقال مربوط به شبکه آبیاری و زهکشی آیدوغموش درمنطقه آیدوغموش واقع درجنوب شهرستان میانه می باشد که جزئیات آن به شرح زیر می باشد :

1-احداث کانال به طول  6/7 کیلومتر 

2-احداث یک تونل به طول 2/28 کیلومتر  

3-احداث دو تونل هر کدام به طول 560 متر

4-احداث ابنیه فنی کانال های فوق 

5-احداث جاده های سرویس کانال ها به طول مجموعا 6/7 کیلومتر

احجام عمده عملیات عبارتند از :

سنگ برداری 879,000 مترمکعب
کانال کنی درسنگ 147,800 مترمکعب
حفاری تونل 73,155 مترمکعب
قاب فولادی برای حفاری تونل 74 تن
بتن کانال 22,361 مترمکعب
بتن تونل 20,993 مترمکعب
آرماتورگذاری 3,590  تن
عملیات قالب بندی کانال 69,180  مترمربع
عملیات قالب بندی تونل 15,697  مترمربع
شاتکریت 80,842  مترمربع - سانتی متر