شبکه آبیاری و زهکشی دشت بیله ور - کامیاران

شامل احداث شبکه آبیاری و زهکشی نواحی عمرانی B4,B3 دشت بیله ور می باشد . محل اجرای کار دردشت بیله ور درحد فاصل استانهای کرمانشاه و کردستان و در فاصله 70 کیلومتری شهرکرمانشاه و در غرب شهرکامیاران قرارگرفته است.

حدود کلی و مشخصات قسمتهای اصلی کار به شرح زیراست:                                                                                 

1- کانال اصلی حدود 20 کیلومتر                                                                                

2- زهکش سنگی حدود 30 کیلومتر                                                                             

3- لوله آزبست سیمان  حدود 13 کیلومتر                                                                                  

4- ابنیه فنی کانالها و زهکشها و لوله ها                                                                                 

اجزاء طرح شامل احداث کانال اصلی و سیفون های عبوری از رودخانه و جاده های منطقه -لوله گذاری - نصب شیرآلات و متعلقات -احداث حوضچه ها و پشت بندهای بتنی -احداث زهکشها و سازه های وابسته می باشد                          احجام عمده عملیات عبارتند از :

عملیات خاكبرداری و سنگ برداری 526,780متر مكعب
عملیات كانال كنی 204,033متر مكعب
عملیات خاكریزی 479,742متر مكعب
عملیات سنگ ریزی و بنایی سنگی 50,566متر مكعب
عملیات قالب بندی 44,654متر مربع
عملیات آرماتور بندی 1,040تن
عملیات بتن ریزی 20,657متر مكعب
احداث ابنیه اداری و مسكونی و پشتیبانی كارگاه 1,200متر مربع