حفاری و سازه نگهبان ایستگاه V2 مترو تهران

شامل اجرای 119 حلقه شمع به قطر 1 متر و طول متوسط 27 متر جهت ایجاد تكیه گاه عرشه های موقت فلزی ، ساخت و نصب تعداد  55  عدد عرشه فلزی به طول متوسط 20 متر و عرض 2.5 متر و وزن تقریبی 20 تن ، ساخت و نصب مهارهای نگهدارنده شمع های حفر شده در چهار تراز و به وزن تقریبی 800 تن و انجام عملیات خاكبرداری در زیر عرشه های نصب شده می باشد .                                                                                    
احجام عمده عملیات عبارتند از :

عملیات خاكی  فضای باز 12,000متر مكعب
عملیات خاكبرداری در فضای بسته 35,000متر مكعب
عملیات حفاری شمع 4,000متر طول
عملیات آرماتور بندی 380تن
عملیات بتن ریزی 6,320متر مكعب
كارهای فولادی سنگین 1,500تن
آسفالت 15,092متر مربع - سانتی متر