تونلهای سیستم انحراف سد مروک - دورود

شامل اجرای حفاری و پوشش بتنی دو واحد تونل هر یك بطول حدود 500 متر و دو شفت قائم و یك شفت مایل مجموعأ به طول 120 متر و سازه های وابسته در ابتدا و انتها و در طول مسیر و احداث كمپ پیش تجهیز و محوطه سازی كامل كمپ می باشد.

احجام عمده عملیات عبارتند از :

عملیات خاكبرداری 138,754متر مكعب
عملیات خاكریزی 67,312متر مكعب
عملیات حفاری فضای بسته ( تونل و شفت ) 39,595متر مكعب
عملیات آرماتور بندی 445تن
عملیات بتن ریزی 13,694متر مكعب
احداث ابنیه اداری و مسكونی و پشتیبانی كارگاه 1,926متر مربع