زیرگذرهای اراضی عباس آباد - تهران

اجرای عمليات سيستم جمع آوری آبهای سطحی و جداول بندی و احداث زيرگذرهای  2 و 3  ديوارهای حائل قطعه  4  اراضی عباس آباد می باشد .                                                                                              

احجام عمده عمليات عبارتند از :

عملیات خاكبرداری و سنگ برداری 97,648متر مكعب
عملیات خاكریزی 3,955متر مكعب
عملیات قالب بندی 19,786متر مربع
عملیات آرماتور بندی 1,380تن
عملیات فلزی سنگین 72تن
عملیات بتن ریزی 12,434متر مكعب