کانال انتقال سیمین دشت به گرمسار

شامل كانال با مقطع ذوزنقه اي بطول حدود 6774 متر، دراپ مايل به تعداد 30 دستگاه ، كالورت بتني به تعداد 10 دستگاه ، پل روگذر بصورت آكادوك بطول حدود 50 متر،‌ديوار حفاظتي بطول حدود 3750 متر، سيفون بتني بطول 250 متر، باكس سرپوشيده بتني بطول 400 متر ، ساختمان آبگير چهار دستگاه می باشد.                                              

احجام عمده عمليات عبارتند از :

عملیات خاكبرداری و سنگ برداری 770,362متر مكعب
عملیات كانال كنی 13,028 متر مكعب
عملیات خاكریزی 621,537متر مكعب
عملیات سنگ ریزی و بنایی سنگی 24,300متر مكعب
عملیات قالب بندی 56,311متر مربع
عملیات آرماتور بندی 905تن
عملیات بتن ریزی 28,552 متر مكعب
احداث ابنیه اداری و مسكونی و پشتیبانی كارگاه 520متر مربع