ایستگاه توحید (E4) و تونل مربوطه مترو تهران

عملیات اجرائی اجرای ایستگاه توحید (E4) ، هواکش میان تونلی (E4-D4) و 1280 متر تونل خط 4 شامل :

1 - سازه و سازه نگهبان ایستگاه                                                                                      

2 - معماری ایستگاه                                                                                            

3 - تاسیسات برقی و مکانیکی ایستگاه                                                                                            

4 - هواکش میان تونلی E4D4                                                                                      

5 - 1280 متر تونل                                                                                            

ایستگاه توحید به متراژ 11550 متر مربع می باشد که شامل موارد ذیل است:                                                                                      

سالن بلیط  5950  مترمربع ،  تراز سکو   4400  مترمربع ،  تراز زیر سکو   1200 مترمربع  و طول تونل طرفین ایستگاه  1280  متر می باشد .                                                                                          

احجام عمده عمليات عبارتند از :

   
عملیات خاكبرداری در فضاهای بسته 126,000  متر مکعب
عملیات حفاری شمع 2,534     متر طول
عملیات حفاری در تونل 85,000   متر مکعب
عملیات آرماتور بندی 5،460        تن
عملیات قالب بندی 33,748  متر مربع
عملیات قالب بندی در تونل 30,343  متر مربع
عملیات بتن ریزی 59,879  متر مکعب
شاتکریت 68,000  مترمربع - سانتی متر
كارهای فولادی سنگین 2،130        تن