اتمام پروژه ها

1.کانال اصلی خداآفرین و ابنیه فنی مربوطه

2.سد قیز قلعه سی

3.قطعه 5 و 6 محور تیژ تیژ - گاران و تونل باغان (مریوان)