آبیاری و زهکشی
سد قیزقلعه سی - آذربایجانشرقی

سد قیزقلعه سی - آذربایجانشرقی

کارهای (ساختمانی و بخش اول تجهیزات هیدرومکانیک) سد قیز قلعه سی در محدوده استان آذربایجان شرقی قرار دارد.

View more