پروژه های در حال اجرا

1.سد قیز قلعه سی
2.قطعه 5 و 6 محور تیژ تیژ - گاران و تونل باغان (مریوان)
3.احداث قطعه 5 بزرگراه خواجه-ورزقان-آقابابا
4.زیرسازی قطعه چهارم طرح اتصال ایلام به شبکه ریلی کشور
5.احداث قطعه 4 محور خرم آباد به پلدختر(حدفاصل مورانی-پلدختر)